ތިބާގެ ދަރިފުޅަށްވެސް މި ނަޞޭހަތްދޭށެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކާނައެވެ. ދިރިއުޅުން ބިނާކުރަންވީ މަންހައްޖެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ގޮންޖެހުމަކާއި، ތުރާތަކެއް ހައްލުކުރާނެ ފަރުވާ އޭނގައި އެކުލެވިގެންވާ ފުރިހަމަ ފޮތެވެ. ތިބާ ނިކަން ކިޔާލަބަލާށެވެ. ވިސްނުމާއެކު ތަދައްބުރު ކޮށްލަބަލާށެވެ. މިއަދު ތިބާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހުރިހާ މައްސަލަތަކަކަށް ފުރިހަމަ ހައްލު އޭރުން ލިބޭނެވެ. މިއަދު ތިބާ ކަންބޮޑުވެ ހާސްވާ އެތައްކަމެއްގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލާ ހަމަތައް ދަސްވެގެންދާނެއެވެ. މިއަދުގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ ދަރިފުޅުތޯއެވެ. ދަރިފުޅުގެ ބަސްނޭހުމާއި، އުޅުން ތޯއެވެ. އެކަމުގައި ތިބާ ދަރިފުޅަށް ނަޞޭހަތްދޭނެ އުސްލޫބު އެވަނީ ޤުރުއާންގައި ބަޔާންކޮށްދީފައެވެ. ބުނެދޭން ޖެހޭނެ ވާހަކަތަކައި ...

ތަފްޞީލް »

“ނުލެވޭ ފިދާތައް ގުނާ، ނުލެވޭ ވަޒަންކޮށް މިނާ!”

އެއީ ތިބާ ދިރިހުރުމުގެ އަސްލެވެ. ތިބާއަށް ހޭހަންކޮށް ބަލެހެއްޓި މޭސްތިރިޔެވެ. އެތައްރެއެއްގެ ނިދި ތިމާއަށްޓަކައި މަޙްރޫމްކޮށް، ޤުރުބާންކުރި އޯގާތެރި ފަރާތެވެ. ލޯތްބާއެކު ތިބާގެ ކޮންމެ ކުކުރުމަކާއެކު އަރާމު ނިދި ދޫކޮށް ހޭލާހުރި ފަރާތެވެ. އޯގާތެރިކަމުގެ އިތުރު މިސާލެއް މި ދުނިޔޭން ދެއްކެންނެތް ތިބާގެ ބެލެހެއްޓުންތެރިއާއެވެ. އެފަދަ ދެވަނައެއް ތިބާ މުޅިދުނިޔޭގައި އަތްފުނާއެޅިނަމަވެސް ލިބުމެންނުވާ ތިބާގެ ލޮބުވެތި މަންމައެވެ. މިތުރާއެވެ. ތިބާ ހަނދާންކޮށް ބަލާށެވެ. އެ ޚިދުމަތަކީ ގުނާ އަދަދުކުރެވޭނެ ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ. އެ ފިދާވުމަކީ ކިރާވަޒަންކުރެވޭނެ ފިދާވުމެއް ނޫނެވެ. ނިކަން ބުނެބަލާށެވެ. ތިބާ ހެލިފެލި ...

ތަފްޞީލް »

ވެލިރާޅުފަށުގައި ބިނާކުރާ ދޮންވެލީގެ ގަނޑުވަރު

ރާއްޖޭގެ ރީތިކަމާއެކު ގޮނޑުދޮށަށް ބީހިލާ ރާޅުބާނިތައް ދެކިލުމަކީ އެތައް ބައެއްގެ އުފަލެކެވެ. އެކަމަށްޓަކައި އެތައް ފައިސާއެއް ޚަދަރުކޮށް މީހުން ދަތުރުކުރާ ކަމެކެވެ. ބުނެދޭން ނޭނގޭ ހިތްހަމަޖެހުމާ، އުފާވެރިކަމެއް ގެނެސްދޭތީއެވެ. އެއިން ކޮންމެ ރާޅެއް ގޮނޑުދޮށަށް ބީއްސާލާ ބީހުމުން ނެރެދޭ ރީތި މިއުޒިކުގެ ހިތްގައިމުކަމުންނެވެ. ޤުދުރަތުގެ އެ އަޖަބުކުރުވަނިވި އަޑުތައް އަހާލުމަށް ހިތްތައް އެދޭތީއެވެ. އެއީ ޖާދޫއެއްފަދަ އެއްޗެކެވެ. އުފަލާ ހިތްހަމަޖެހުން ލިއްބައިދޭ ހަދިޔާއެއް ފަދަ އެއްޗެކެވެ. ޤުދުރަތުގެ މަތިވެރި އެތައް ވާހަކަތަކެއް ކިޔާދޭ ބީހުމެކެވެ. ވިސްނުމުގެ އަހުލުވެރިންނަށް މިކަމުންވެސް ދެނީ އިބުރަތުގެ މެސެޖެކެވެ. ވެލިރާޅުފަށުގައި ...

ތަފްޞީލް »

މިތުރާއެވެ. ތިބާގެ ވިސްނުން ފަހިކޮށްލާށެވެ.

އެކުވެރި މިތުރާއެވެ. ތިބާ ދުނިޔޭގެ ދަތުރުން މާޔޫސްކުރުވީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ. ވަށައިގެންވާ ދުނިޔޭގެ ތަނަވަސް މާހައުލަށް ނަޒަރު ހިންގާލަބަލާށެވެ. ފެންނަނީ ކޮންއެއްޗެއް ހެޔެވެ. މިނިވަންކަމާއެކު ހެލިފެމިވަމުންދާ ގަސްތަކެވެ. ތަނަވަސްކަމާއެކު ފެތުރިފައިވާ ނޫއުޑާއި ފެހިބިމާއި މާސިންގާކަނޑެވެ. ތިބާ ގޮތް ހުސްވެ ހަފުސްވާންވީ ކީއްވެތޯއެވެ. ތިބާ ދުނިޔޭގެ ދަތުރު ދޫކޮށް އަމިއްލައަށް މަރުވާންވީ ކޮންކަމަކާ ހެދިހެއްޔެވެ. ދުނިޔޭގެ ދަތުރުން ތިބާއަށް ނުތަވަސްކަމާއި މާޔޫސްކަން ވެރިކުރުވުމަކީ ގޮތް ހުސްވާންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫނެވެ. ނިކަން ދެކިބަލާށެވެ. ދުނިޔޭގައި އެއްއިރު ކާނެފަދައެއް ނެތް ކިތަންމީހުން އެބައުޅޭ ހެއްޔެވެ. ވަންނާނެ ބޯހިޔާވަހިކަމެއްނެތް ކިތައްމީހުން ...

ތަފްޞީލް »

އޯގާތެރިވުމުގެ ގޮތުން މީހަކު މަރުވުމަށް އެހީ ވެވިދާނެތަ؟

އޯގާތެރިވުމުގެ ގޮތުން މީހަކު މަރާލުން، ނުވަތަ މަރުވުމަށް އެހީވުން، (ޔޫތަނޭޒިއާ) ނުވަތަ ޤަތުލުއްރަޙުމާއަކީ އިސްލާމީ މަތިވެރި އުޞޫލާއި ހަމަތަކާއި ފުށުއަރާ ވަޟައީ ކަމެކެވެ. މާތްﷲ ޚަލުޤު ކުރައްވާފައިވާ އެއްވެސް އިންސާނަކު ޙައްޤަކާ ލައިގެން މެނުވީ މެރުމަކީ އިސްލާމްދީން ހުއްދަކުރާ ކަމެއްނޫނެވެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އިންސާނާގެ ނަފުސާއި ފުރާނައަކީ އޭނާގެ މިލްކެއްނޫނެވެ. އެއީ އެކަލާނގެ ހުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ މަތިވެރި އެއްޗެކެވެ. ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ނެތުމުގެ ތެރެއިން ޚަލުޤުކުރެއްވި ޚާލިޤުވަންތަ އިލާޙުގެ މިލްކެކެވެ. އެހެންކަމުން ފުރާނައާއި ނަފުސަކީ އެމީހަކު އެދޭހާކަމެއް ކުރުމަށް އޮތް އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އިސްލާމްދީން ...

ތަފްޞީލް »

އެދުވަސް އައީތަ؟

ޒަމާން ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. އުޅުމާއި ގުޅުން މުޅިން ބަދަލުވެ ނިމިއްޖެއެވެ. ކުރީގެ ދިރިއުޅުމާއި ކުރީގެ ގޮތްތައް ‘ކަޓް’ ވެއްޖެއެވެ. އެފަދަ އާދަތަކާއި އުސޫލުތައް ހުތުރުވެ ދޫކޮށްލައިފީމެވެ. ޒަމާނާ ނުގުޅޭކަމަށްބުނެ އެއްފަރާތް ކޮށްފީމެވެ. މިއަދުގެ ތަހުޒީބީ މުޖުތަމަޢަށް ފެތޭގޮތަށް ކަންކަން ބަދަލުކޮށް، އެގޮތްތައް ބަލައިގެންފީމެވެ. އެއީ މިއަދު އަހަރެމެން އެދޭގޮތެވެ. ބޭނުންވާ ގޮތެވެ. އަހަރެމެންނަށް ރީތިގޮތްތަކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ދޫކޮށްލާ އެއްފަރާތްކޮށްލެވުނު ކަންކަމަކީ، ހަމަ ހަޤީޤަތުގައިވެސް ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ކަންކަން ބާބައެވެ؟ އެ ހުރިހާކަމަކީ ‘ކަޓް’ ގޮތްތަކާއި އުސޫލުތައް ބާވައެވެ؟ މިއީ މިއަދު އުފައްދަންޖެހޭ ...

ތަފްޞީލް »

އާރބިޓްރޭޝަން ނުވަތަ އައްތަޙްކީމަކީ އިސްލާމްދީން ގެނެސްދީފައިވާ ޞުލްޙައިގެ ނިޒާމެއް

އާރބިޓްރޭޝަން ނުވަތަ އައްތަޙްކީމަކީ އިސްލާމްދީން ގެނެސްދީފައިވާ ޞުލްޙައިގެ މަތިވެރި ނިޒާމެކެވެ. ދޭދޭ ފަރުދުންގެ މެދުގައި ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަބައެއްގެ މެދުގައި އުފެދޭ މައްސަލަތައް ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ޙައްލުކުމުގެ ފުރިހަމަ ނިޒާމެކެވެ. އިސްލާމްދީނަކީ ޞުލްޙައަށް ލޯބިކުރާ ދީނެކެވެ. ފަރުދުންގެ މެދުގައި އުފެދޭ މައްސަލަތައް ވާހަކަދައްކައިގެން ޙައްލުކުރުމަށް ބާރު އަޅާ ދީނެކެވެ. މާތްﷲ ކީރިތި ޤުރުއާންގައި ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّـهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ...

ތަފްޞީލް »

ބަލިވަނީ ކީއްވެ؟

ޙަޔާތުގެ ދަތުރަކީ އުދަނގޫތަކާއި ތުރާތައް ތަޙައްމަލުކުރަންޖެހޭ ދަތުރެކެވެ. ހިތްހަމަ ޖެހުމާއި އުފަވެރިކަން ތަޖުރިބާކުރެވިދާ ދަތުރެކެވެ. ތަފާތު ބަލިމަޑުކަމާއި ނަފުސާނީ އުނދަގޫތަކާއި ދަތިތަކެވެ. ނަފުސުގެ ހިތްހަމަޖެހުމާއި ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތުގެ ނިޢުމަތެވެ. ހިތްހަމަ ނުޖެހުމާއި ނުތަނަވަސްކަމެވެ. އުފާވެރިކަމާއި ހިތާމައިގެ ދުވަސްތަކެވެ. ބަލިވުމާއި ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ތަޖުރިބާތަކެވެ. މިއީ ހައްތަހާވެސް ދިރިއުޅުމުގެ ދަތުރުން ދަސްވެދާނެ ފިލާވަޅުތަކެކެވެ. ޢިބުރަތް ލިބިގަނެވިދާނެ ކަންކަމެކެވެ. މާތްﷲ އިންސާނާ ޚަލުޤުކުރައްވައި ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައި ވަނީވެސް މިގޮތުގައެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ދަތުރުގައި ތަފާތު ކަންކަމާއި ތަޖުރިބާތައް ތަޙައްމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތުގައެވެ. سورة البلد ގެ 4 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތްﷲ ...

ތަފްޞީލް »

ލޯތްބާއި ނަފުރަތުގެ ދެފަރާތް!

މީހަކު އޭނާގެ ހިތްރުހޭ މީހެއްގެ ފުށުން ފެންނަ ސިފަތައް ލިޔަން ދީފިނަމަ އުނި އެއްވެސް ސިފައެއް ލިޔާނެތޯއެވެ. ނުވަތަ ގޯސް އެއްވެސް ސިފައެއް ލިޔާނެހެއްޔެވެ. އާންމު އުސޫލަކީ ނުލިޔުމެވެ. އޭނާއަށް އަބަދުވެސް ފެންނާނީ ހިތްރުހޭ މީހާގެ ރަނގަޅު ސިފަތަކާއި ރަނގަޅު ގޮތްތަކެވެ. އޭނާގެ އަޚުލާޤުގެ މަތިވެރިކަމެވެ. ކުރާކަންކަމުގެ ރަނގަޅުކަމެވެ. ދިރުއުޅުމުގެ ސާދާކަމެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ އާދައެވެ. ޠަބީއަތެވެ. ދުނިޔެ ހިނގަމުންދާ އުސޫލެވެ. ތިބާ އަޅެބުނެބަލާށެވެ. ލޯތްބާއި ނަފުރަތަކީ މިފަދަ އެއްޗެއް ނޫންތޯއެވެ. ތިބާ ހިތްރުހޭ މީހެއްގެ ފުށުން ގޯސް ކަމެއް ފެނުމަކީ ނާދިރުކަމެވެ. އޭނާކުރާކޮންމެ ...

ތަފްޞީލް »

ހުޅުތަކުގެ ނިޢުމަތް

ތިބާގެ ނަފުސާމެދު ފިކުރުކޮށްލަބަލާށެވެ. ވިސްނުމުގެ ނަޒަރަކުންނެވެ. ތިބާއަށް ލިބިފައިނުވަނީ ކޮން ނިޢުމަތެއް ތޯއެވެ. ފެނެއެވެ. އިޙްޞާސްކުރެވެއެވެ. ރަހަ އެނގެއެވެ. އަތުން އެއްޗެތީގައި ހިފެއެވެ. ފައިން ހިނގެއެވެ. ދާންބޭނުން ތަނަކަށް ދަތިކަމެއްނެތި ދެވެއެވެ. ތިބާއަށް މާތްﷲ ދެއްވާފައިވާ ނިޢުމަތްތައް މަދުތޯއެވެ. ތިބާގެ ހެދިހުރި ހަށިގަނޑާމެދު މައުނަވީގޮތެއްގައި ވިސްނާލަބަލާށެވެ. އޭރުން ތިބާއަށް އިޙްސާސްވާނެއެވެ. ވިސްނޭނެއެވެ. އެއިން އެންމެ ކަމެއްވެސް ތިބާއާ ވަކިވެއްޖެނަމަ ތިބާ ތަހަންމަލްކުރަންޖެހޭނެ ދަތި އުނދަގޫ، ތަޞައްވުރު ކުރެވޭނެއެވެ. އުޅެންޖެހޭނެ ހާލަތު، ވަޒަންކުރެވޭނެއެވެ. އެއީ ލިބިފައިވާ ނިޢުމަތެއްކަން ތިބާއަށް ވިސްނޭނެއެވެ. މިއީ ދޮގެއްތޯއެވެ. މިތުރާއެވެ. މާތްﷲ ...

ތަފްޞީލް »